Дијагностика

Рана и точна дијагностика на сите очни болести и адекватно современо лекување соодветно на современите светски стандарди

Октопус

Во колку се потребни додатни испитувања кај пациентот, ординацијата поседува комплетна опрема и во можност е да ги пружи истите.

Периметрија или видно поле, е дијагностичка процедура која се врши кај пациенти со болести и промени на видниот нерв и мрежницата, ретина. Со овој апарат се следи резултатот кај пациенти со и без терапија.

Ехографија АБ скен

Ехографија АБ скен или испитување на окото со Ултразвук. Се регистрираат сите видливи и невидливи промени во стаклестото тело, мрежницата, видниот нерв и во просторот зад око. Овозможува мерење и еволуција на видливата промена. Со биометријата се добиваат мерни податоци за одредување на точна јачина за вестачка леќа при операција на катаракта.

ЈАГ-Ласер

Се користи за терапевтско решавање на сите несакани последици, компликации во задниот предел на окото, настанати после разни воспаленија на предниот и задниот очен сегмент, после операција на катаракта. Посебно значење има во решавање на Глаукомот со затворен агол без интервенција.

ОЦТ Томографија

Последниве десетина години е направена револуција во дијагностицирање, лекување и следење на очните болести на видниот нерв и мрежницата. Со крајна точност и прецизност се одредува секоја анатомска промена и еволуција во секој слој од мрежницата и видниот нерв. Приказот и следењето на промените го надополнуваме со Фундус графијата.

Sinoptofor

Sinoptofor служи за мерење и следење на бинокуларниот вид кај пациенти (деца) и мерење н аголот на кривење, страбизмот.

Целосна нега до јасен поглед

Побарајте нѐ уште денес
+389 2 3222 533

Од нашиот блог

Што е Страбизам?

Прв чекор во третирањето на страбизмот е откривање на рефракциската аномалија и одредување соодветна оптичка корекција и нејзино редовно носење.

Катаракта или перде

Во окото се наоѓа природна лека која е сместена позади зеницата и ирисот . Таа е дел од диоптрискиот систем на окото и покрај другите оптички средини има задача да ги прекршува светлосните зраци од гледаните предмети.

Лекување на Глауком

Поставувањето на дијагнозата оди со редовно мерење на очниот притисок, разгледување на очното дно со индиректна биомикроскопија и периметрија. Затоа е од огромно значение редовно следење на споменатите параметри кај пациен ти болни од Глауком.